WEBCONTROL | ImageSlider1
0 1 2 3 4

WEBCONTROL | Article1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 24, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 36 41 200
e-mail : officeomase@gmail.com
 
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

           Η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.) ανακοινώνει τις προτάσεις της για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, γνωστών σε όλους μας ως κόκκινα δάνεια, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο 40% του συνόλου. Αναλυτικότερα, οι προτάσεις της Ομοσπονδίας είναι οι κάτωθι:

1η ΠΡΟΤΑΣΗ : Άμεση επανεκτίμηση όλων των ενυπόθηκων μη εξυπηρετούμενων δανείων, από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ή Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας (όχι από υπαλλήλους εκτιμητές των τραπεζών ούτε υπαλλήλους εκτιμητές των θυγατρικών τους εταιριών, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων) και εκ νέου διατύπωση των όρων και του υπολειπόμενου κεφαλαίου των δανείων, καθώς και του καθορισμού των δόσεων, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία τους, ώστε να γίνουν βιώσιμα.

(Πιθανές απομειώσεις στο κεφάλαιο που εξυπηρετείται από τη μηνιαία δόση, μπορεί να συνοδεύονται με ρήτρες που να λαμβάνουν υπόψη τους δυνητικές θετικές εξελίξεις για την αξία των ακινήτων ή για τα εισοδήματα των δανειοληπτών, στο μέλλον). Με τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε ότι θα γίνει βιώσιμο το 50% - 60% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


2η ΠΡΟΤΑΣΗ : Για το υπόλοιπο 40% – 50 % των περιπτώσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προτείνουμε τα εξής:

Κατόπιν της επανεκτίμησης από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ή Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, να δοθεί η εναλλακτική δυνατότητα στους οφειλέτες που δεν μπορούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, να παραδώσουν οικειοθελώς τα ακίνητα σε εύλογο χρόνο, (δίχως την χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και κοστοβόρα διαδικασία του πλειστηριασμού) στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται και λειτουργούν σήμερα και όχι κατεστραμμένα, με την προϋπόθεση της διαγραφής του συνόλου του υπολειπόμενου δανεισμού που είχε δοθεί για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε οι τράπεζες να περιοριστούν στην άμεση εκμετάλλευση του ενυπόθηκου ακινήτου του μη εξυπηρετούμενου δανείου και να μην στραφούν εναντίον άλλων περιουσιακών στοιχείων όσων δανειοληπτών βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής του δανείου τους.

Για να αποφευχθούν καταχρήσεις, καθώς και για να υπάρξει συντονισμός με την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και τους νομικούς περιορισμούς κάτω από τους οποίους αυτές λειτουργούν, η διαδικασία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η αξία του δανείου που έχει ήδη αποπληρωθεί, οι προβλέψεις που έχει ήδη σχηματίσει η τράπεζα, η αξία του ακινήτου και η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.

Με τη πρόταση αυτή, πιστεύουμε πως ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, που ενδεχομένως θα ανέλθει και στο 25% των κόκκινων δανείων, θα διευθετηθεί εξωδικαστικά δίδοντας την δυνατότητα στους δανειολήπτες, να επανεκκινήσουν τυχόν επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δίχως να παραμένουν υπό την δαμόκλειο σπάθη της κατάσχεσης ολόκληρης της περιουσίας τους.

Όσοι δανειολήπτες επιλέξουν αυτήν τη λύση, θα έχουν το κίνητρο να παραδώσουν άμεσα τα ακίνητά τους, κερδίζοντας από την μείωση του δανεισμού τους, που θα ισούται με το ύψος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, ενώ ταυτόχρονα δεν θα κινδυνεύσουν άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, πιθανόν μικρότερης αξίας και λιγότερο σημαντικά για τις τράπεζες, αλλά σημαντικά για τους ίδιους. Ας μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών και των εγγυητών, έχει αποδεχθεί στην σύμβαση δανεισμού τον πάγιο και καταχρηστικό – λόγω οργανωμένης πρακτικής - όρο της παραιτήσεως του δικαιώματος της διζήσεως.

Δυνητικά μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων ή το δικαίωμα παραχώρησης, ενοικίασης και μελλοντικής επαναγοράς, που προϋποθέτει όμως τη σημαντική μείωση του διαδικαστικού και φορολογικού κόστους για αυτές τις επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, με αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση.

3η ΠΡΟΤΑΣΗ : Άμεση επανεκτίμηση από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ή Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας, όλων των ενυπόθηκων ακινήτων, ώστε να δοθεί η επιλογή στους δανειολήπτες, που ακόμα καταφέρνουν να πληρώνουν τα δάνειά τους (παρότι κατά κανόνα οι αξίες των ακινήτων τους και τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί κατά πολύ) να καταβάλουν δόσεις που αντιστοιχούν στην τρέχουσα εμπορική αξία των ακινήτων τους και όχι στην αξία εκτίμησης της περιόδου που δανειοδοτήθηκαν.
Το υπόλοιπο του δανείου, μπορεί να καταβληθεί μελλοντικά με την επιμήκυνση της χρηματοδοτικής σύμβασης και με τη χρήση ειδικών ρητρών, που θα προσαρμόζουν τη δόση και τους όρους του δανείου, σε δυνητικές θετικές εξελίξεις στα εισοδήματα των δανειοληπτών ή στην αύξηση της αξίας των ακινήτων τα επόμενα χρόνια.

Εάν η πρόταση αυτή δεν υλοποιηθεί άμεσα, σε δύο χρόνια από σήμερα, τα μη εξυπηρετούμενα (κόκκινα) δάνεια, θα ανέλθουν από το 40% που είναι σήμερα στο 65% του συνόλου των δανειοδοτήσεων.

Προτείνουμε να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω, ώστε να δοθούν ρεαλιστικές λύσεις στους δανειολήπτες και να μην πωληθούν τα κόκκινα δάνεια σε κερδοσκοπικά distress funds.

Σε περίπτωση που τελικά η κυβέρνηση κάνει το λάθος, να πωλήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα κερδοσκοπικά distress funds, να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας εξαγοράς έκαστου δανείου από τον δανειολήπτη με τίμημα 10% υψηλότερο της τιμής που αγοράζεται το δάνειο από το distress fund.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ, ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ Η ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ.

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ¨ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ¨ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ¨ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ¨ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

Copyright 2012 by www.omase.gr