WEBCONTROL | ImageSlider1
0 1 2 3 4

WEBCONTROL | Article1

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020


Δείτε την πρωτότυπη επιστολή εδώ : ΟΜΑΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf                                                                                                                             Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 1041

ΠΡΟΣ :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ:

Κ. Χατζηδάκη
   ΘΕΜΑ:   AITHMA παράτασης έναρξης υποχρέωσης δήλωσης από τα μεσιτικά γραφεία,
του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, σε  όλες τις εμπορικές διαφημίσεις - καταχωρήσεις.
 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο οποίο προίστασθε έχει στην - υλική και νομοθετική -  αρμοδιότητα του, την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, στην οποία η Ελληνική Νομοθεσία εναρμονίσθηκε με την οδηγία 2010/31/ΕΕ εκδοθέντος του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42 - 19.02.2013).

Ειδικότερα, η παράγραφος 4 του άρθρου  12 του Ν. 4122/2013 - όπως τροποιήθηκε δυνάμει της παραγρ. 1 του άρθρου 71 του Ν.4685/2020 ( Α΄ 92-07.05.2020) ρητά ορίζει - με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2021 ότι: «Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις».

             Περαιτέρω, προς διευκρίνηση της ανωτέρω μεταβολής εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου σας με Α.Π. ΥΠΕΝ/Δ ΕΠΕΑ/111748/705 της 19/11/2020  επι σκοπώ - μεταξύ άλλων όπως αναγράφεται στην 2η σελίδα αυτής - την πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την ενημέρωση μισθωτών-αγοραστών, τις υποχρεώσεις μεσιτών, διαφημιστών, τύπου , ιδιοκτητών κλπ.

             Η ανωτέρω εγκύκλιος ρητά αναφέρει :

στην σελ. 10 αυτής , " 8. Διαφημίσεις - μεσιτικές υπηρεσίες"

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθε αγγελία στον τύπο ή σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως και σε κάθε ανάρτηση – αναφορά στα μεσιτικά γραφεία δηλώνεται με ευκρίνεια η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ώστε η ενεργειακή κατάταξη της ιδιοκτησίας να αποτελεί βασικό συγκριτικό στοιχείο για την διαμόρφωση της επιλογής του ενδιαφερόμενου αγοραστή / ενοικιαστή. Συνεπώς κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. 

Τα μεσιτικά γραφεία μπορούν να αναλαμβάνουν εντολή μεσιτείας υπό προϋπόθεση ότι πριν την οποιαδήποτε διαφήμιση και καταχώριση (τύπο, διαδίκτυο ακόμη και σε αναρτήσεις και καταλόγους στην έδρα τους) θα έχουν τα στοιχεία έγκυρου ΠΕΑ. 

Οι διαφημιστές, οι εφημερίδες και οι ηλεκτρονικές σελίδες αγγελιών δεν παραλαμβάνουν αγγελίες προς δημοσίευση που δεν θα έχουν δήλωση ενεργειακής κατηγορίας. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική μόνο για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που έχουν υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.

Επίσης ρητά αναφέρει στην σελ. 12 , " 10. Παράβαση νομοθεσίας - επιβολή προστίμων "

Σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ (ενώ οφείλεται), αμέλειας προσυμβατικής ενημέρωσης του αντισυμβαλλόμενου, διαφήμισης – μεσιτείας χωρίς αναφορά της ενεργειακής κατάταξης της κτιριακής μονάδας/ κτιρίου, μη καταχώρισης των στοιχείων του ΠΕΑ στις εφαρμογές της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4122/2013,  πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

Παρούσα κατάσταση αγορά ακινήτων (Real Estate Market)

Σήμερα, με παρούσα την πανδημία του "κορωνοϊού" (Covid-19) και  μετά από 10 και πλέον έτη "οικονομικής κρίσης", η αγορά ακινήτων (Real Estate Market) βιώνει την απόλυτη "βύθιση" σε αριθμό πράξεων (μισθώσεων-αγορών).

Σήμερα, αρχές Δεκεμβρίου 2020, με ενεργό το 2ο κατά σειρά lockdown, είναι αυταπόδεικτο ότι οι πολίτες έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης (λόγω έλλειψης κωδικού μετακίνησης), που συνδέεται με την μίσθωση ή αγορά ακινήτου πχ. επισκέψεις σε ακίνητα προς μίσθωση ή αγορά, επισκέψεις σε ΔΟΥ, επισκέψεις σε μεσίτη, μηχανικό, σε κτηματολογικά γραφεία κλπ.

Στο ανωτέρως περιγραφόμενο απολύτως δυσμενές "περιβάλλον" η εφαρμογή της υποχρέωσης  δήλωσης του δείκτη ενεργειακής απόδοσης σε όλες τι εμπορικές διαφημίσεις/καταχωρήσεις - όπως ανωτέρω κατα νόμο αναλυτικώς περιγράφεται με τις συνεπακόλουθες κυρώσεις περί μη εφαρμογής  της - μετα ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ θα οδηγήσει σε απόλυτη "κατακρήμνιση" της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων (Real Estate Market).

Και τούτο διότι σήμερα - μόλις ένα μήνα προ της εφαρμογής της , αφ'ενός οι ιδιοκτήτες -κατά κανόνα- δεν διαθέτουν (διότι έως σήμερα δεν οφείλουν) το ΠΕΑ στο προσυμβατικό στάδιο της κάθε μίσθωσης ή πώλησης , οπότε και ΔΕΝ θα δύναται να το παρέχουν στους μεσίτες ακινήτων,

αφ΄ετέρου οι μεσίτες ακινήτων - υπό τον κίνδυνο των δρακόντιων ποινών-προστίμων - θα σπεύσουν να αποσύρουν ΑΜΕΣΑ την συντριπτική πλειοψηφία των καταχωρήσεων- διαφημίσεων τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Αποτέλεσμα του συνδυασμού των ανωτέρω θα είναι η απόλυτη "κατακρήμνιση" της συναλλακτικής δραστηριότητας στην αγορά ακινήτων (Real Estate Market) δηλ. ο μηδενισμός των πράξεων πώλησης-μίσθωσης ακινήτων και συνεπακόλουθα μείζων πλήγμα στα έσοδα του προϋπολογισμού καθ’ ότι ανύπαρκτες πράξεις προφανώς και δεν παράγουν δημόσια έσοδα.

Κύριε Υπουργέ,

επίκειται σε μόλις λίγες ημέρες η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013 - όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν. 4685/2020.

Επειδή η οικονομία εν γένει - και η αγορά ακινήτων ειδικότερα - ήδη λόγω κρίσης και πανδημίας βρίσκεται σε βαθιά ύφεση

Επειδή η επιπρόσθετη εφαρμογή της θα οδηγήσει σε απόλυτη "κατακρήμνιση" την αγορά ακινήτων (Real Estate Market)

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να παρατείνετε τουλάχιστον για 6 μήνες την έναρξη της εφαρμογής της  παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4122/2013

          (δηλ. η κατά νόμον υποχρέωση να άρχεται από την 1η Ιουλίου 2021).

Με την παράταση αυτή, χωρίς ουδεμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του κράτους, θα αποφευχθούν τα χειρότερα για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα.Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΣΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΥΡΑΚΗ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΙΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

Copyright 2012 by www.omase.gr